Postup spolupráce

 1. Osobní schůzka

 2. Návštěva dané lokality (stavební parcely)

 3. Koncepční návrh

 4. Varianty návrhu

 5.  Skica domu

 6. Interaktivní 3D model

 7. Studie (STS)

 8. Vizualizace domu osazená do fotografie parcely

 9. Dokumentace pro územní řízení (DUR)

 10. Vyřízení územního řízení (inženýrská činnost)

 11. Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

 12. Vyřízení stavebního povolení (inženýrská činnost)

 13. Dokumentace provedení stavby (DPS)

 14. Pomoc při výběru zhotovitele stavby

 15. Autorský dozor na stavbě (AD)

 16. Technický dozor na stavbě (TD)

 17. Kolaudace stavby

Jednotlivé stupně projektové dokumentace

Projekty individuálních rodinných domů jsou zpracovávány ve více stupních. Ne vždy je nutné vypracovávat všechny stupně projektu. Velmi záleží na velikosti a složitosti domu a také jakým způsobem bude klient dům stavět (svépomocí nebo dodavatelsky). Dále jsou jednotlivé stupně projektu stručně popsány a vysvětleny. 

 • 1.STUPEŇ - STUDIE (STS)

Jako každý dům má své základy i projekt má svůj základ ve studii. Je to část dokumentace bez které nelze další stupěň projektu zpracovat. Studie je přesně to, co odlišuje individuální projekty od typových. Zohledňuje především stavební parcelu a její orientaci ke světovým stranám, potřeby a nároky klienta, dostupnost infrastruktury a inženýrských objektů. V tomto stupni dokumentace se také ladí vniřní dispozice domu, velikost a pozice oken, tvar střechy, barvy a materiály, návrh vnitřního vybavení včetně nábytku atd. Jednoduše máte možnost ovlivnit nejen budoucí podobu Vašeho rodinného domu, ale také jeho velikost, materiály a cenu. Především ekonomická stránka není na první pohled zřejmá, ovšem již samotným návrhem rodinného domu Vám může architekt ušetřit desítky tisíc z budoucího díla. Pokud se podíváte na naše individuální rodinné domy a budou se Vám líbit, určitě pochopíte k čemu vlastně tato práce architekta slouží.

 • 2.STUPEŇ – Dokumentace pro územní řízení (DUR)

Slouží pro účely územního řízení. Tato část dokumentace se zpracovává pro rodinné domy nad 150m2 zastavěné plochy. Většina stavebních úřadů slučuje územní řízení a stavební povolení v jedno a v tomto případě postačí projekt pro stavební povolení. Rozsah projektu dle vyhlášky č.503/2006 Sb.

 • 3.STUPEŇ – Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Jak je již z názvu patrné, slouží výhradně pro účely stavebního řízení (ohlášení stavby nebo stavební povolení). Je sice možno podle této dokumentace stavět, nicméně zásadně doporučujeme stavět podle 4.stupně (DPS). Pokud se ovšem klient rozhodne podle této dokumentace stavět, přechází zodpovědnost na klienta a realizační firmu. Je tedy možné rizika související s tímto rozhodnutím minimalizovat výběrem zkušené stavební firmy. Rozsah dle vyhlášky č.499/2006 Sb

 • 4.STUPEŇ - Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Tato dokumentace na rozdíl od dokumentace pro stavební povolení (DSP) obsahuje detailně rozpracované výkresy předešlého stupně projektové dokumentace, ale také navíc i jiné části projektu: např. projekt vzduchotechniky, projekt elektroinstalace, projekt hromosvodu, stavebně-technické detaily, slepý a ostrý rozpočet stavby, výkresy výztuže, výkresy věnců atd.. Tento projekt je jedenkrát větší než dokumentace pro stavební povolení a tomu odpovídá i cena. Trumfem realizační dokumentace je především rozpočet (výkaz výměr). Realizační firma stavící na základě rozpočtu nemá žádnou možnost navyšovat cenu (např. vícepráce), nebo Vás jakkoliv okrádat na kvalitě nebo množství materiálu. Tato dokumentace Vám může takto ušetřit i statisíce korun. Jednoznačnou výhodou je propracovaný a promyšlený projekt, bez nutnosti řešení jednotlivých detailů na stavbě horkou jehlou.Tyto improvizace vznikající na stavbě bez tohoto stupně dokumentace nejen prodražují samotnou stavbu, ale mnohdy teké abnormálně prodlužují její výstavbu. Rozsah dle vyhlášky č.499/2006 Sb.

 • AUTORSKÝ DOZOR - (AD)

Je vykonáván na stavbě a je ohodnocen hodinovou sazbou. Při výkonu autorského dozoru se dbá na to, aby realizační firma stavěla přesně podle projektu. Tento typ dozoru je důležitý v případě realizace architektonického díla, kde samotný architekt dohlíží, aby jeho dílo bylo realizováno přesně dle jeho návrhu.

 • TECHNICKÝ DOZOR - (TD)

Je vykonáván na stavbě a je ohodnocen hodinovou sazbou. Při výkonu technického dozoru se dbá na to, aby realizační firma stavěla přesně podle projektu a nešidila investora na materiálu a technologiích. Důrazně doporučujeme klientům aby si sjednali technický dozor a to buďto přímo od nás nebo kteréhokoliv jiného autorizovaného inženýra. Stejně jako architekt nebo projektant Vám může ušetřit spousty pěnez už samotným ekonomickým návrhem, stejného cíle dokáže dosáhnout i technický dozor přímo na stvabě kudy peníze investora proudí nejvíce.

 

Jak postupovat při výběru realizační firmy

 • je zpracován projekt rodinného domu DSP

Tato dokumentace primárně neslouží pro provádění staveb. Jelikož však rodinné domy jsou obecně považovány za jednoduché stavby, je běžnou praxí, že stavební firmy zvládnou dům podle této dokumentace postavit. Realizační firma Vám na základě námi zpracované projektové dokumentace vypracuje cenovou nabídku. V případě dokumentace pro stavební povolení je to pro tuto firmu obtížnější, jelikož musí projekt detailně nastudovat a interně dle vlastních
technologických postupů zahrnout do ceny i položky, které nejsou v dokumentaci DSP zapracovány. Je to časově náročnější a firmy proto zaměstnávají vlastní rozpočtáře, kteří se tomuto věnují.
Pokud firma není schopna na základě této dokumentace cenu přesně sestavit, tak je to především z časových nebo finančních důvodů. Buďto nechce věnovat čas detailnímu studování projektu, nebo nechce zaměstnávat odborné rozpočtáře.

 • je zpracován projekt rodinného domu DPS

Tato dokumentace ušetří Vám i stavební firmě spoustu starostí a komplikací souvisejících s realizací stavby. Jelikož je v této dokumentaci vše vyprojektováno, nakresleno a vykázano do posledního hřebíku, není zde prosotor pro žádné dohady. Práce rozpočtáře je již zahrnuta v projektové dokumentaci. Díky tomuto mají realizační firmy usnaděnou práci při zpracovávání cenové nabídky, kterou vypracují na základě slepého rozpočtu (rozpočet bez cen, kde jsou vypsány pouze jednotlivé položky stavby). Povinností dodavatele je zpracovat nabídku podle poskytnutých podkladů, především podle projektu a situace na stavbě, POMŮCKOU je mu slepý rozpočet, nicméně ten nejen ocení podle svých reálných nákladů (včetně svého zisku), ale rovněž doplní položky, které považuje za nutné pro zhotovení stavby a které nejsou součástí rozpočtu. V podstatě je jeho povinností zpracovat rozpočet nový - vytvořit nabídku.Obsah smlouvy

Smlouva by měla obsahovat ustanovení, které Vás bude chránit před tzv. vícepracemi. Za vícepráci je považován úkon, nebo materiél, který nebyl v původní nabídce nebo smlouvě zohledněn. Je proto důležité ve smlouvě uvést, že zhotovitel si před podepsáním smlouvy zkontroloval správnost dokumentace a rozpočtu a prohlašuje, že neobsahují žádné nedostatky, které by bránily realizaci díla nebo mohly způsobit případné vícepráce a navýšení ceny.

usoPreviewPopup
 
usoPreviewPopup
 
usoPreviewPopup
 

Rozložení práce

Architekt

Skici

Návrhy dispozic a fasád

Návrhy interiérů

Architektonické studie

Vizualizace a 3D modely

Projekty interiérů

Projekty pro územní řízení

Projekty pro stavební povolení

Modelování fyzických modelů

Autorský dozor

 

Projektant

Zaměření stávajících stavů

Geodetické zaměření

Projekty zateplení

Projekty pro stavební povolení

Projekty pro realizaci stavby

Projekty skut. provedení stavby

Koordinace profesí

Inženýrská činnost

Autorský dozor

Technický dozor

 

Project manager

Péče o zákazníky

První komunikce s klientem

Fakturace

Smluvní vztahy

Objednávky

Ceny služeb

Přidělení projektového týmu

Koordinace mezi architektů a projektantů

Reklamace a stížnosti

 

 

 

Anketa

Jaký stupeň dokumentace Vás zajímá

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vlastní eshop Webnode